ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපිටක පරීක්ෂණය – 2020 (2021)

2021 මාර්තු මස 11 බ්‍රහස්පතින්දා සිට ඇරඹේ

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය

පරියත්ති සංවද්ධන සභාව