යතිවර ප්‍රණාම – අධිකරණ නාහිමි අක්තපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය

යතිවර ප්‍රණාම – අධිකරණ නාහිමි අක්තපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය මහාවිහාරවංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ...

Read More